top of page

Chính sách hoàn lại tiền

Tải xuống sản phẩm

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các lớp Master của chúng tôi hiện chỉ được cung cấp bằng cách tải xuống từ Internet. Sau khi giao dịch mua của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn.

Các đơn đặt hàng thường được xử lý trong vòng một (1) giờ nhưng có thể mất đến hai mươi bốn (24) giờ để hoàn thành. Khi đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận bằng địa chỉ email bạn đã cung cấp trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi.

Email này sẽ đóng vai trò là biên lai mua hàng điện tử của bạn và sẽ chứa thông tin bạn cần để truy cập các bản tải xuống Masterclasses của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tải xuống từ máy chủ của chúng tôi được giám sát chặt chẽ để đảm bảo bạn có thể truy cập thành công các Lớp học chính của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi linh hoạt và cho phép bạn hoàn thành số lượng tải xuống hợp lý, chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc lạm dụng tải xuống. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các máy chủ tải xuống của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chính sách hoàn lại tiền

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi đứng đằng sau các sản phẩm của mình và sự hài lòng của bạn với chúng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, vì sản phẩm của chúng tôi là hàng hóa kỹ thuật số được phân phối qua tải xuống từ Internet, nên chúng tôi thường không hoàn lại tiền.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nếu bạn thay đổi quyết định về việc mua hàng của mình và bạn chưa tải xuống sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn lòng hoàn lại tiền cho bạn theo yêu cầu của bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Yêu cầu hoàn tiền được đưa ra sau khi bạn đã tải xuống sản phẩm của chúng tôi được xử lý theo từng trường hợp và được phát hành theo quyết định riêng của chúng tôi. Yêu cầu hoàn lại tiền, nếu có, phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua hàng ban đầu của bạn.

bottom of page