top of page

Chính sách giao hàng cho hàng hóa kỹ thuật số có thể tải xuống

Sau khi nhận được đơn đặt hàng, bạn sẽ được nhắc bắt đầu tải xuống ngay lập tức hoặc bạn sẽ nhận được e-mail từ chúng tôi kèm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình tải xuống của bạn. Nếu bạn được nhắc bắt đầu tải xuống ngay lập tức, việc bạn hoàn tất quá trình tải xuống sẽ đồng nghĩa với việc giao (các) mặt hàng bạn đã mua cho bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nếu bạn nhận được một e-mail từ chúng tôi kèm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình tải xuống, thì việc bạn nhận e-mail đó sẽ cấu thành việc chúng tôi giao (các) mặt hàng mà bạn đã mua cho bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong trường hợp bạn không thể tải xuống (các) mặt hàng bạn mua hoặc bạn không nhận được e-mail từ chúng tôi kèm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình tải xuống, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 5 ngày kể từ ngày đặt hàng . Nếu bạn không liên hệ với chúng tôi trong vòng 5 ngày kể từ ngày đặt hàng, (các) mặt hàng bạn đã mua sẽ được coi là đã nhận, đã tải xuống và được giao cho bạn.

bottom of page