top of page
Quản Lý Xung Đột

Quản Lý Xung Đột

Play Video

30 min

Trong bài học này, bạn sẽ học về: Định nghĩa về xung đột, nguyên nhân gây ra xung đột, hậu quả của xung đột, và lợi ích của việc giải quyết xung đột. 5 Phương pháp giải quyết xung đột theo mô hình của TKI – Thomas Kilmann Instrument